Mon. Oct 3rd, 2022
PURE KHÔNG PHÁP
*

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Ấn Quang Đại Sư 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 , 22, 23

Ấn Quang Đại sư Khai Thị Đài Bắc Đài Loan 2001 | 01 | 02 |

Hướng Dẫn Tu Đạo Quảng Khâm 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12

Realm Transition 1,2, 3, 4

Các bài giảng về Chuyển hóa Nghiệp thành Sức mạnh Thệ nguyện tại Hiệp hội Trường học Thuần túy Úc1

Bốn mươi tám Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà 1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Đại Hành Phổ Hiền Tuyển tập Giáo lý Tinh tấn tại Nguyễn Anh Tú Cao Hùng Đài Loan (12/1993) 1, 2, 3, 4,5,6, 7

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Chư Sao Tinh Hoa 1,2,3,4,5,6

Chuyển ngữ Vô gian Thích Minh Nhẫn1

Địa Tạng Vương Đại Nguyện 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Thanh Trì Chuyển ngữ 1,2 Hoa Nghiêm PhậtChu Sĩ Thanh Trí Chuyển ngữ1

Bảo vệ việc giảng dạy Phật pháp tại Đài truyền hình Weilai Đài Bắc (tháng 8 năm 1997) 1

Học Nhân Sư Hành Xử Thế Giới Tuyển Tập Các Bài Thi Buổi Sáng Tại Hoa Đường Đồ Thư Quán 1995: I & II | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | III | CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 Giới thiệu về Niệm Phật 2001 Hiệp hội Nghiên cứu Tịnh độ Úc (2001) (1)

Giới thiệu về Niệm Phật 2002 Hiệp hội Nghiên cứu Tịnh độ của Úc (Mùa đông 2002) (1)

Giới thiệu về Niệm Phật 2003 Sydney 20031,2,3,4

Giới thiệu Bảy vị Phật trong Niệm Phật Đường của Niệm Phật Đường đọc1 (AUDIO, WMA)

Kinh A Di Đà Tinh Yếu Đại Sư Thành Ngữ 1, 2, 3, 4,5,6,7, 8

Kinh A Di Đà Phiên dịch cốt yếu của Trung Quốc đại lục

Kinh A Nan xin Phật lấy vợ Báo thù trường Tịnh Tông Singapore 8/2001 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Kinh Ý Nghĩa Kim Cương Thừa ở Dallas, Hoa Kỳ (tháng 5 năm 1996) 1, 2, 3, 4, 5

Kinh Lăng Nghiêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Phật Thuyết về Cỗ Xe Trang Trí Vô Lượng Thọ

Kinh Bình Đẳng Thanh Tịnh 1,2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 25,26,27,28,29

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Trí Thanh Tịnh Bình Đẳng Đẳng Giác Kinh Thần Bí Nghĩa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Kinh Vô Lượng Thọ Luận

Mục lục của băng đọc chú thích KVTL

Đế Niệm Tổ 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 của Tịnh Ấn Đại Sư Ấn Quang1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44.45,46,47,48 49,50,51

Làm thế nào để giúp người chết(MỚI) HT Tịnh Không1,2

Lễ truyền thọ tam quy ngũ giới | 01 |

Lieu Pham Tu Huan Dai Ying at Tinh Tong Hoc Tuc Association of Australia (5/1999) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Giọt Luật Hàm Anh 1, 2

50 Bài giảng của Học Phật Tâm Đắc Tịnh tại Hiệp hội Giáo dục Phật giáo Hồng Kông (24 tháng 2, 2003) 1

Nhân loại, Tình yêu, Hòa bình, Giảng đường ở Nhật Bản (2004) 1, 2,3, 4

Giảng dạy Nhận thức về Phật giáo ở Brisbane Australia (tháng 1 năm 1996) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Niệm Phật Có Tâm | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B

Phổ Hiền Hạnh Phát nguyện Bổ sung Tinh hoa Giảng dạy tại Huyện Chương Hóa, Đài Loan (tháng 12 năm 1993) | 01 | 02 | 03 | 04 |

Phật giáo Không tách rời hoặc 1.2

Phật giáo là gì Phỏng vấn Truyền hình Đài Loan (1997) 1

Phát Khởi Bồ Tát Thủ Thị Thắng Chi Dậu Kinh ~~ Mới ~~~~ Giảng tại Cư Sĩ Lâm Tấn Già Bá tháng 10 năm 1996 ~~ ~~ Cư sĩ Thanh Trì chuyển về năm 2007 ~~ |

Phát Bồ Đề Thủ Thị Thắng Chi Nhao Kinh (Ghi & Đọc) | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9C | 10A | 10B |

Phật Thuyết về Bài giảng kinh Vô lượng thọ, Thanh tịnh, Bình đẳng và Giác ngộ Đại thừa tại Singapore (11-1994)

Băng mới !!

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác Ngộ lần thứ 10, Cư Sĩ Lâm Tấn Già Ba 4/1998

Tập 1 & 2- Tuyên xưng Đức tin, Tập 1 & 2 15 & 16- Lời thú tội của Karma, Vol. 25- Lục Hòa Tấu, tập 37- Đọc Kinh Như Ý, tập 43- Hoa Nghiêm Tam Muội, tập 53- Niệm Phật Tổ, tập 65-Tứ Hoàng Thế Tôn, tập 69-Thanh Tịnh Âm, tập 73 – Đại Viên mãn Tập 80 & 81- Cúng dường chư Phật không bằng niệm Phật cầu vãng sanh.

Tập 89- Tu Hành Trì Giới Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tịnh Độ Vol.

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh – Huyền Nghĩa (Đọc lại)

Phật Thuyết Phương Tiện Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Cảnh, Bình An, Thanh Tịnh, và Kinh Giác Ngộ. Thuyết giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tang – Đài Bắc (10/1994) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 || 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Lời Phật Dạy Thanh Tịnh Tâm Kinh, Đại Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn Hoa Kỳ 1992 | 1A | 1B |

Giải thoát chúng sinh | 01 | 02 | 03 | 04 |

Kinh Vô Lượng Thọ của Đức Phật ** Đức Tăng Thống Chương Thọ ** Giảng tại Viện Deanza, California, Hoa Kỳ (tháng 9 năm 1992)

Sự thật và lý thuyết về siêu học thuyết tại Đài truyền hình Weilai Đài Bắc (1997) 1

Niệm pháp tam thời Trung Phong toàn bộ thuyết giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (tháng 6 năm 2003) ~~ Mới ~~

Con đường của Đức Phật và Sự giảng dạy tại Hội Song Học Thuần túy Áo (tháng 11 năm 1999) 1,2

Hình ảnh tinh khiết Luc 1.2

Tinh Ảnh Lục Toàn Tập (Hoàn) ~~ Mới ~~ 2008!

Phần 1. Tịnh Không pháp sư Pháp Ngữ Phần 2.

Bạn đang xem: Tịnh không Pháp ngữ

Xem thêm: Đánh Ghen, Sống Liền – Ghen Ăn Vào Đau Khổ Đời Đời!

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Giáo Dục, Những Câu Nói Hay Về Giáo Dục

Tịnh Không Pháp Sư Phần 3. Tịnh Độ Cảnh Ngữ Phần 4. Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ Phần 5. Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục

Giới thiệu về Tịnh độ tông tại Dallas (Hoa Kỳ) 1996

Truyền Tam Quy và Ngũ Giới, 2001 1

Truyền thuyết về ba nơi ẩn náu, 1996 1

Truyền thuyết về ba nơi ẩn náu, 1999 1

Truyền Tam Quy Ngũ Giới, 2000 1

Truyền Thọ Tam Quy Ngủ Giới (2006) Bài giảng tại Trung tâm Triển lãm Singapore (ngày 24 tháng 9 năm 2006)

Tứ Đại Thiên Vương tại Đền Tứ Thiên Vương, Nhật Bản (tháng 11 năm 2002) 1,2

Tu luyện và học tập để tự tái sinh

Tu Phước Từ Huệ Thuyết giảng tại Hội Niệm Phật Quán Thế Âm – Đài Bắc Đài Loan (12-1994) 1,2,3,4,5,6

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.