Wed. Oct 5th, 2022
Mp3 Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Chú Đại Bi có trong Kinh Tâm Đại Bi. Đức Phật nói rằng thần chú đại bi là thần chú hoàn hảo và quảng đại, thần chú đại bi, thần chú cứu khổ. Nếu trì thần chú đại bi thì tiêu được vô lượng tội, được phước báo vô lượng, chết thì sanh về Cực lạc. Thần chú này do Bồ tát Quán Thế Âm nói. Muốn trì chú này thì phải phát bồ đề tâm, tôn trọng giới luật, giữ tâm bình đẳng với mọi loài, và phải trì tụng nó liên tục.

Bạn đang xem: Mp3 Niem Quan The Am Bo Tat

Vĩ nhân việt nam

Đây là thần chú đại bi được dịch từ Phạn ngữ -> Hán văn -> Âm Việt được sử dụng chính thức trong kinh điển và các nghi lễ tụng kinh phổ biến ở Việt Nam và nước ngoài. Và đó cũng chính là câu thần chú đại bi trong video do thầy Trí Thốt tụng ở trên.

Nam Mô Đại Bi Hội-Phật-Bồ-tát (3 lần) .Hắn tay trời, không chướng ngại Đại-bi tâm-dala-ni.

Nam Mô a di đà dạ xà da.Namô a tri da ba lo da, thước bát ra a di đà, bồ tát bồ tát đà da, ma ha tát a di đà, ma ha cal ni ca da. Câu vỗ bàn phạt con cháu, số dữ hạc tỏa. Nam mẫu toàn thân đỏ ửng, y mông khô cằn, nàng mất ngôi, mất Phật vào lăng. da sa mè, tát bà tha đậu du, tát thệ, tát bà tát đà, na ma bà già, tát đèo, tát bà. Câu, A Ba Lô He, Lô Ca Đề, Ca Ra Đề, Di He Ri, Ma Ha Bồ Đề tát đỏ, tát cô, tát cô, ma ra ma ra, ma he ma he, ri da dit, culo culo, kheo mông làm nhiều, phạt đà đà, ma ha phạt đà đà, đà ra das, geori ni, bảy Phật ra da, đà ra da das. Ma ma phạt ma ra, thiền sư le, y he di he, that na that na, di ra aaaaaa, a cho aaa, aaaaa, a ‘holo holo, ma ra holo holohe ri, toi ra, toi ra, Ta sẽ lấy ra, ta lấy ra, ta sẽ chăm sóc na, ta ba ha. Tất cả da da, mà cô ấy ha. Ma ha da da cô ha. Hết đường đi du lịch thì khỏi bàn, ta bà ha. Na đưa cô ấy đi ha. Ma ra na ra, ta cô ha. Cư nhiên tăng một cái Khe da, ta nàng ha. Ta ba ma ha, a tat da da, ta ba ha. Giả toàn da diết, ta cô ha. Ba da ma danh da ba da, ta ba ha. Na ra lo sach, ta she ha. Ma ba li thắng dạ, ta cô ha. ra, smack da da ta ba ha. (3 lần khi duy trì biến cuối cùng)

Lợi ích của việc trì tụng thần chú đại bi

Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng Đại Viên mãn, Đại Từ Bi Tâm Đà La Ni, do Ngài Phạm Đạt Ma (đời Đường) dịch, toàn bộ thần chú này có 84 câu, người tụng chú Đại bi. . Bi sẽ nhận được 15 điều tốt, không bị 15 hoạn quan bức hại.

Xem thêm:

Nhận 15 điều tốt

1. Thường sinh ra để gặp vua hiền, 2. Thường sinh ở đất nước thái bình, 3. Thường gặp phúc báo, 4. Thường gặp bạn tốt, 5. Đủ sáu căn, 6. Tâm chín chắn, 7. Làm không phạm giới cấm, 8. Thân nhân hòa thuận, 9. Của cải, lương thực thường dồi dào, 10. Thường được người khác kính trọng và giúp đỡ, 11. Có của cải không thể cướp đoạt, 12. Cầu nguyện mọi việc đều toại nguyện, 13 . Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ pháp, 14. Gặp Phật nghe Pháp, 15. Nghe Pháp mà ngộ ý nghĩa thâm sâu.

Không bị giết bởi 15 thứ

1. Chết vì đói và khổ, 2. Chết vì bị cùm, bị giam cầm, bị đánh đập, 3. Chết vì trả thù, 4. Chết vì chiến tranh, 5. Chết vì bị hổ và sói hãm hại, 6. Chết vì rắn độc, bọ cạp, 7. Chết vì đuối nước, chết vì lửa, 8. Chết vì độc, 9. Chết vì côn trùng có hại, 10. Chết vì điên, mất trí, 11. Chết do ngã từ trên cây cao hoặc rơi xuống vực sâu, 12. Chết vì lời nguyền độc ác, 13. Chết vì tà ma và tà ma, 14. Chết vì bệnh hiểm nghèo, 15. Chết vì tự tử.Ngoài ra, Theo Kinh Thiện Nhân, Thiên Tì Quán Thế Âm Bồ tát Đà La Ni Thần chú ( quyển đầu), trì tụng thần chú này 108 lần, tất cả phiền não và chướng ngại sẽ được tiêu trừ, thân, khẩu và ý thanh tịnh. Chú Đại Bi là môn phái hộ niệm của Phật giáo rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các học giả Phật giáo dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Ví dụ, bản dịch Chú Đại Bi của Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, và bản dịch của ngài Bạt Không có 82 câu …

84 câu thần chú đại bi được chia thành các câu để dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Phật Bồ tát (3 lần) Thiên nhãn, thiên nhãn, vô ngại, đại bi dala ni

1. Nam Mô Hắc Ra Ðạt Na Ðà Ra Ðà2. Namo A Ri Da3. Bà Lô Yết Thước Bát Ra Ðà 4. Bồ Tát Bà Ðà 5. Ma Ha Sát Ðà Bà Ðà6. Mahakalonica Da7. Câu 8. Tát Bàn Ra Phạt 9. Số Đạt Na Đạt Toa10. Namo Tat Kiet Flip Red Y Butt A Ri Da11. Bà Lô Yết Đệ Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Namo Nara Cần Trí13. – Heri Mahaban Dashame14. Tát Bà A Tha Dau Du Bang15. A Therapist 16. Na Ma Ba Tat Da (Na Ma Ba Tat Da) Na Ma Ba Gia 17. Ma Phạt Dau18. Dat Diet Tha19. Phán quyết A Balo He20. Lo Ca De 21. Kara De22. Di Heri23. Maha Bồ tát Reda24. Tát Bà Tát Bà 25. Mara Ma Ra26. Ma Hema Heri Da Dong27. Culo Cu Lo Yet Mong28. Lô Lô Lô Phạt Xà Da Đế29. Ma Ha trừng phạt Hoàng đế da rắn30. Da Ra Da Ra31. Lãnh thổ Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá Ra34. Ma Ra35. Mục De Le36. Y He Y He37. That Na That Na38. Ara Sam Buddha Ra Sa Loi 39. Phạt Sa Pháp Sam40. Đức Phật Rasha Da 41. Holo Holo Ma Ra42. Holo Holo Heri43. Ta Ra Ta Ra44. Vi phạm bản quyền. 45. Toro Rotor 46. Bodhi Da Bodh Gaya 47. Da Bo Da Bo Da Da 48. Di Di Di Ri Da 49. Nara Can Tri50. Sắc Ni Na51. Ba Da Ma Na52. Ta Ba Ha53. Tát Đa Đa 54. Ta Bà Ha55. Ma Ha Tat Da Da 56. Ta Ba Ha57. Tat Da Du Nghe58. That Table Ra Da 59. Ta Ba Ha60. Nara Can Tri61. Ta Ba Ha62. Mara Na Ra63. Ta Ba Ha64. Tat Ra Tang A Muc Khe Da65. Ta Ba Ha66. Ta Ba Ma Ha A Tat Da Da 67. Ta Ba Ha68. Giả Kiết Đà Đa Đa Đa 69. Ta Bà Ha70. Bà Da Ma Yết Tất Ðà Ðà 71. Ta Bà Ha72. Nara Can Tri Bàn Đà Ra Đa 73. Ta Bà Ha74. Ma Ba Loi Thắng Yết Ra Đa75. Ta Ba Ha76. Nam Mo Hac Ra Dat Na Da Ra Da 77. Namo Ari Da78. Bà Lô Yết Đệ79. Thước Bảng 80. Tạ Bá Hạ81. Tất Điện Độ 82. Mandala Ra83. Bát Đa Đa84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ Thần chú 81 đến 84 khi giữ biến cuối cùng)

*

Thần chú Đại bi bằng tiếng Phạn

Namo ratnatrhaya.Namo Aryàvalokites’varaya Portugal’vara Ramdhava. hulu hrih sara sara siri siri suru suru Nirakindi svaha.Mara nara svaha s’ira Simha mukhhaya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalaya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatrhaya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Tôi siddhyantu thần chú pàdngaya svaha.

Xem thêm: Phật Giáo Đồng Hành Với Sự Phát Triển Của Phật Giáo Trong Vùng, Quá Trình Phát Triển Của Phật Giáo

Cầu mong tất cả những hành giả trì tụng thần chú đại bi đều được chư Phật và chư Bồ tát gia trì, vượt qua tai ương, tiêu trừ bệnh tật, ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.