*

Doãn Trung Côn do Nguyễn Minh Tiến Việt dịch, Nguyễn Minh Hiền hiệu đính trong Văn học Trung Quốc, xin xem trong Thư viện
Lời tựa ấn bản 2015 Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https://media.tamkyrt .vn / audiobook / 143.mp3 Lời nói đầu Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/ 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https : //media.tamkyrt.vn/audiobook/144.mp3 VOI 1 – Sản phẩm của mạng – Đệ nhất – Phần một Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https:// www. tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/145.mp3 VOI 2 – Phẩm SỐNG – Phẩm thứ nhất – Phần hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến , Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg media .tamkyrt.vn / audiobook / 146.mp3 VOI 3 – Part 3 – Part 1 – Part 3 Doan Trung Con, Ng uyen Minh Tien, Nguyen Minh Hien – Dien Do c: Dieu Phap Am https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/147 .mp3 VOI 4 – CHẤT NHƯ LAI – Phần Bốn – Phần Một: Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Dai Kinh Ba Niết Bàn https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg //media.tamkyrt.vn/audiobook/148.mp3 TẬP 5 – Phần 1 – Phần 4 – Phần Hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https: // www. .tamkyrt.vn / bookcover / small / 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/149.mp3 BÀI GIẢNG 6 – CHẤT NHƯ LAI – Phần thứ tư – Phần thứ ba Đoàn Trung Côn, Nguyên Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn giả: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/ 150.mp3 BÀI 7 – Phẩm chất cuộc sống – Phần bốn – Phần bốn Doãn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookco ver/ small/8jpg Đại Bát Kinh Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/151.mp3 TẬP 8 – Phẩm chất cuộc sống – Phần bốn – Phần năm Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https: //www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/152.mp3 QUỲNH 9 – Phẩm Chất Đời Sống – Phần Bốn – Phần Sáu: Doãn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https: //www.tamkyr t.vn/bookcover/small/8.jpg Đại Bát Kinh Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/153.mp3 TẬP 10 – CHẤT NHƯ LAI – Phần bốn – Phần bảy Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/154.mp3 BÀI 11 – Phẩm BỆNH GIẢI PHÓNG – Phần Sáu Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https:// media.tamkyrt .vn / audiobook / 155.mp3 TẬP 12 – THANH HẠNH – Phần 7 – Phần Hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/ bookcover/ small/ 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/156.mp3 BÀI 13 – THANH HẠNH – Phần thứ bảy – Phần ba Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Đại Bát Niết Bàn ana Kinh https://media.tamkyrt.vn/audiobook/157.mp3 NỮ HOÀNG 14 – THANH HẠNH Phẩm – Phần Thứ Bảy – Phần Bốn Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https:// /www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn -bảng https://media.tamkyrt.vn/audiobook/158.mp3 TẬP 15 – ANH THANH TỊNH – Phần 8 – Phần Một Đoàn Trung Con, Nguyen Minh Tien, Nguyen Minh Hien – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/158.mp3: //www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Đại Bát Niết Bàn Kinh https://media.tamkyrt.vn/audiobook/159.mp3 TẬP 16 – HẠNH THÀNH – Phần Tám – Phần Hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https:// www .tamkyrt.vn / bookcover / small / 8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/160.mp3 TẬP 17 – Phẩm HẠNH THÀNH TINH – Phần Tám – Phần Ba Doãn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/ 160.mp3: //www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/161.mp3 VOI 18 – HẠNH THANH TỊNH – Phần Tám – Phần Bốn Doãn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https://media.tamkyrt. vn / audiobook / 162.mp3 VOICE 19 – HANHAN THANH TINH – Part Eight – Part Five Doan Trung Con, Nguyen Minh Tien, Nguyen Minh Hien – Speech: Dieu Phap Am https://www.tamkyrt.vn/bookcover/ small/ 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/163.mp3 TẬP 20 – HẠNH THANH TỊNH – P Đêm Thứ Tám – Phần Sáu: Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Đọc : Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg/media.tamkyrt.vn/audiobook /164.mp3 VÕ 21 – VÕ 21 – Phẩm Bồ Tát QUANG MINH LẬP TƯỚNG VƯƠNG VƯƠNG – Phần thứ mười – Phần một Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Audio https: // www. tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/165.mp3 BÀI 22 – THUYỀN GIÁO QUANG MINH BÌNH CAO ĐỨC Vượng – Chương thứ mười – Phần hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn văn: Chết u Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn- bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/166.mp3 BÀI 23 – PHẨM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI QUANG MINH VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUONG Đọc: Diệu Pháp Liên Hoa https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/167.mp3 VOI 24 – TẬP 24 – Phẩm Bồ Tát QUANG MINH CHUYỂN HÓA ĐỨC CHÚA TRỜI VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN Audio https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/168.mp3 VOI 25 – PHÁT TRIỂN TIẾNG NÓI TRẺ ĐỨC Vương – Chương thứ mười – Phần năm Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn văn: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Đại Bát Kinh Niết Bàn- table https://media.tamkyrt.vn/audiobook/169.mp3 VOI 26 – Phẩm Bồ tát QUANG MINH TẠM BIỆT ĐỨC CHÚA TRỜI VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUt đọc: Diệu Pháp Âm https: //www.t amkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/170.mp3 VOI 27 – Bồ tát TÚ HỒNG – Phần Mười Một – Phần Một Đoàn Trung Côn, Nguyên Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pha p Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/171.mp3 VOI. 28 – Bài ca bồ tát TÚ HỒNG – Chương Mười Một – Phần Hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Đại Bà Niết Bàn Kinh https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg //media.tamkyrt.vn/audiobook/172.mp3 TẬP 29 – Phần Mười Một – Phần Mười Một – Phần Ba Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https: //www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/173.mp3 TẬP 30 – Phần Mười Một – Phần bốn: Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https: // media. tamkyrt.vn/audiobook/174.mp3 VOICE 31- Part Eleven – Part Eleven – Part Five Doan Trung Con, Nguyen Minh Tien, Nguyen Minh Hien – Reading: Dieu P hap Yin https://www.tamkyrt.vn/bookcover/ small / 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/175.mp3 VOI 32 – Phẩm bồ tát SUHONG – Chương Mười Một – Phần Sáu Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Đọc : Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg //media.tamkyrt.vn/ audiobook / 176.mp3 VOI 33 – PHẦN 3 THUYỀN DIỆT – Phần thứ mười hai – Phần một Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/ 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/177.mp3 VOI 34 – Bồ tát Địa Tạng – Phần thứ mười hai – Phần hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Am https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg The Gre tại Bát Niết Bàn Kinh https: //media.tamkyrt. vn / audiobook / 178.mp3 VOI 35 – NGHỆ THUẬT THUYỀN ĐIỆP – Phần thứ mười hai – Phần ba Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/ 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/179.mp3 vol. mười hai – Phần bốn Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://www.tamkyrt .vn / bookcover / small / 8.jpg media.tamkyrt.vn/audiobook/180.mp3 VOI 37 ​​- NGHỆ THUẬT THUYỀN CÁT ĐIỆP – Phần thứ mười hai – Phần thứ năm Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Am https: // www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/181.mp3 BÀI 38 – Bồ tát Địa Tạng – Phần thứ mười hai – Phần sáu Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https://media.tamkyrt. vn / audiobook / 182.mp3 CÂU 39 – Phần Kiều-Trần-Như – Phần Mười Ba – Phần Một Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://w ww.tamkyrt.vn/ bookcover / small / 8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/183.mp3 VOI 40 – Kiều-Trần-Nhật – Phần thứ mười ba – Phần hai Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https: //media.tamkyrt. vn / audiobook / 184.mp3 Phần cuối – Những người ẩn dật ở Nha-na-bat-dala, Hội Ninh … cùng dịch – VOI 41 – Phẩm của Kiều-Trần-Như – Phần thứ mười ba – Phần ba Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bà Niết Bàn https://media.tamkyrt.vn/audiobook/185.mp3 VOI 42 – THƯỞNG THỨC KHI TRÀ-TEU – Phần thứ ba Đoàn Trung Côn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiền – Diễn văn: Diệu Pháp Âm https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết Bàn https:// media.tamkyrt.vn/audiobook/186.mp3