Mon. Oct 3rd, 2022
10 lời dạy của Đức Phật

https://www.youtube.com/watch?v=_wq9snb31ig

Estos libros electrónicos solo pueden canjearlos los Destinynatarios en tu país. Los libros electrónicos y sus enboards de canje no pueden Revenderse.

Bạn đang xem: 10 Lời dạy của Đức Phật

*

*

Xem thêm: Cao Tăng Truyện – Cao Tang Di Truyện

*

“https://m.media-tamkyrt.vn.com/images/I/51BoGkYXxRL.jpg”:<357,500>} “data-a-manual-Replace =” true “/>

Xem thêm: Cách Tính Tang Liên Tục Cho Nam Nữ, ​​Cách Tính Phù Tang và Cách Hóa Giải Tại Đây

Điều rất thú vị và rất đáng khai sáng về anh ấy là những nỗ lực của anh ấy để cải thiện sức khỏe, nhân bản hóa và giải phóng độc lập khỏi ý tưởng về hình tượng Phật, về người xuất gia, và bãi bỏ các thực hành tôn giáo. những hủ tục và mê tín dị đoan trong Phật giáo Việt Nam. Ông đã phát triển một cách nghĩ về Đức Phật như một người dạy chúng ta sống có đạo đức, không mơ hồ về tâm linh huyễn hoặc. Trong Cư trần lạc đạo, ông đã dạy cho các Phật tử rằng ai sống tốt với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước thì người đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người không tham lam và vui vẻ với mọi người là Phật Di Lặc. Ai coi trọng sự trong sáng thanh tịnh của tâm an lạc, người đó chính là Phật A Di Đà. Phải nói rằng đây là trí tuệ, tự do, độc lập, từ bi và dũng cảm nhất trên hành tinh này, cho đến tận ngày nay, sau hơn 700 năm công bố một thông điệp lợi ích và vĩ đại. niềm hạnh phúc này, đặc biệt là đối với những người theo đạo Phật. Thông điệp vô giá này đã góp phần và sẽ mãi mãi góp phần giành lại độc lập, tự do trong tâm thức của những người Việt Nam theo tín ngưỡng Phật giáo, không phân biệt Phật học đường để tránh mê tín dị đoan.

Nguồn: Chuyenla.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.